Nieuwsbrief Panacea en kerstgroet

Kerstgroet en nieuwsbrief van huisartsenpraktijk Panacea.
Namens het hele Panacea team willen we U goede en mooie dagen wensen voor de laatste dagen van dit jaar. Daarna hopen we dat 2022 voor eenieder gezond en met positieve energie van start kan gaan!

 

 

Panacea team

 

In deze nieuwsbrief

 • Belangrijk nieuws uit de praktijk
  Belangrijke informatie over onze spreekuren en wat u kunt doen.  
 • Bewegen en goede voornemens
  In tijden van drukte komen we hier soms onvoldoende aan toe. Terwijl het is aangetoond dat bewegen en buiten zijn zo goed is voor ons hele welzijn! Om met frisse moed het nieuwe jaar te starten willen we U dan ook graag uitnodigen om met ons mee te bewegen. 
 • Vakantie
  Van 3 t/m 7 januari zijn we alleen bereikbaar voor zaken die niet kunnen wachten. Lees meer over onze bereikbaarheid in deze periode.  

Belangrijk nieuws uit de praktijk

Recentelijk hoorde U het vast al wel via de media; de huisartsen zijn bezorgd. Bezorgd over de fors hoge werkdruk en het tekort aan medewerkers. 
 

 

NOS link naar artikel

 

LHV link naar artikel

 

Parool link naar artikel

 

Dit merken wij ook. Wij zien meer bezorgdheid t.a.v. de eigen gezondheid bij onze patiënten. Ook merken wij dat men tegenwoordig niet meer voor éen klacht of probleem de huisarts benadert, maar dat er vaak meerdere vragen naar boven komen tijdens een consult. Dit komt mogelijk omdat U ten tijde van Corona wat hebt ‘opgespaard’, of omdat u eraan moet denken omdat u er ‘nu toch al bent’. Ook zijn de vragen vaak complexer: zorg die vroeger door het ziekenhuis werd gedaan, wordt nu bij de huisarts neergelegd. 

Voorheen hadden we 10 minuten per patiënt per consult; deze hebben we al verruimd naar 15 minuten. Dit wordt door zowel ons als de meesten van u als erg prettig ervaren. Echter, de tijd is vaak nog steeds krap. Door de toenemende en complexere zorgvraag hebben we minder spreekuur plekken per dag beschikbaar. Men is vaak erg teleurgesteld aan de telefoon als er pas een dag later (of soms zelfs 1 week later) pas een plek is op het spreekuur. Uiteraard geldt dit niet voor spoedgevallen. Ook wil men graag wachten totdat de praktijkhouder (in deze dokter de Graaff-Buijs) plek heeft. 
 
Hieronder willen we een aantal mogelijkheden noemen die voor u zouden kunnen helpen;

Wat u kunt doen: bereid u voor

 • Online informatie
  Kijk eerst eens op www.thuisarts.nl of de app “moet ik naar de dokter?” https://www.moetiknaardedokter.nl/ ; deze geven vaak al antwoord op uw vragen!
 • Uw hulpvraag
  Kom altijd goed voorbereid naar het spreekuur (ook telefonisch). Om U beter van dienst te zien, willen we U vragen uw hulpvraag zo duidelijk mogelijk te formuleren. Waar denkt U dat de assistente of de dokter u mee kan helpen? 
 • https://www.thuisarts.nl/bezoek-aan-huisarts/ik-ga-naar-huisarts-wat-kan-ik-van-tevoren-doen-en-verwachten

Praktische veranderingen in verband met de drukte

 • Nieuw telefoonsysteem
  We hebben een nieuw telefoonsysteem geïntroduceerd waarbij u zelf minder lang aan de lijn hoeft te wachten en waarbij u door de assistente wordt teruggebeld. Dit was noodzakelijk, omdat het aantal telefoontjes op bijvoorbeeld de maandagochtend soms meer dan 150 was. Dit is wellicht wat wennen, maar zorgt voor een betere bereikbaarheid door de verdeling van telefoontjes over de dag. Bovendien volgt binnenkort de mogelijkheid om voor uw korte medische vragen direct een belafspraak te boeken bij een van onze artsen.
 • Cosmetische ingrepen
  Door de toegenomen drukte kunnen wij helaas (op dit moment) geen ‘kleine verrichtingen’ doen die vallen onder ‘niet urgente zorg’. Dit betreffen vaak de cosmetische ingrepen; zoals (steel)wratjes of vetbult verwijdering. U kunt hiervoor ook terecht bij het “Esthetisch Medisch Centrum van Tergooi”. Twijfelt u over een moedervlek of een ander huidplekje? Hiervoor zijn wij uiteraard wel bereikbaar. U kunt een foto mailen.
 • E-consult
  Heeft u een niet-urgente medische vraag? Dan kunt U altijd uw vraag (evt. met foto) stellen via een E-consult. Doorgaans krijgt u binnen een (werk)dag antwoord. 


De taakverdeling bij Panacea

 • Dr. Gangel
  Naast dokter de Graaff-Buijs werkt ook dokter Gangel 2,5 dag per week vast bij ons in de praktijk. Zij heeft haar huisartsenopleiding bij ons afgerond en is alweer een aantal jaar werkzaam als huisarts. Zij zal naar verwachting langere tijd bij ons blijven.
 • Dr. Kok
  Tevens werkt dokter Kok bij ons; zij is al heel wat jaren arts en nu in opleiding tot huisarts. Zij werkt 3 dagen in de week.
 • Praktijkondersteuners
  Ook hebben wij deskundig ondersteunend personeel in dienst (POH; Praktijk Ondersteuner Huisarts). Zij zijn experts op het gebied van al uw vragen over suikerziekte, hartvaatziekten of longklachten. Maar ook op het gebied van GGZ (geestelijke gezondheid) zijn er 2 professionele POH’s aan onze praktijk verbonden.
 • Dokter de Graaff-Buijs 
  Dokter de Graaff-Buijs zal met name de complexere ‘chronische zorg’ en sterfbed begeleiding doen. Zij doet naast de patiëntenzorg ook veel bestuurswerkzaamheden voor de regio, waaronder ook het crisisteam voor de Covid zorg. Als u sneller geholpen wilt worden kunt u vaak eerder terecht bij dokter Gangel of dokter Kok.

Regel het snel zelf: de patiëntenomgeving

Patientenomgeving

Uitslagen
Wellicht ten overvloede, maar toch nog een keer benoemd graag zelf voor uw uitslag bellen of contact leggen.

Als laatste
Als laatste, het volgende: Wij hebben begrip voor uw ongerustheid als het gaat om uw gezondheid. Maar, om u en alle andere patiënten van onze praktijk zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, en voor het welzijn van onze medewerkers, vragen wij u om mild en begripvol te zijn naar ons personeel!
 


Nieuwe voornemens van ons zijn om actiever te zijn en meer te bewegen.

In tijden van drukte komen we hier soms onvoldoende aan toe. Terwijl het is aangetoond dat bewegen en buiten zijn zo goed is voor ons hele welzijn!
 

Meer bewegen

 

Om met frisse moed het nieuwe jaar te starten willen we U dan ook graag uitnodigen om met ons mee te bewegen:
 

Ommetje

 

GGD

 

Blijf gezond

 

team Sportservice 't Gooi

 

Vakantie

Van 3 t/m 7 januari is de praktijk gesloten wegens vakantie van de huisarts.
Wilt u hier rekening houden met het oog op de herhaalrecepten en (reguliere) afspraken?

Voor spoed of medische zaken die niet kunnen wachten kunt u bellen naar de praktijklijn: 035-6216767. U wordt doorgeschakeld naar de waarnemende huisartsenpraktijk binnen Casa Cura.

Merry christmas

 

Alle goeds gewenst

Namens alle medewerkers van huisartsenpraktijk Panacea,

Marieke de Graaff-Buijs
Huisarts
 


English version


Christmas greetings and newsletter from general practice Panacea.
On behalf of the whole Panacea team we would like to wish you good and beautiful days for the last days of this year. After that, we hope that 2022 can start healthy and with positive energy for everyone!
 

Panacea team

 

In this newsletter

 • Important news from practice
  Important information about our office hours and what you can do.
 • Exercise and New Years’ resolutions
  When we’re busy, healthy habits are more difficult to maintain. While it has been shown that exercise and being outside is so good for our whole well-being! To start the new year afresh, we would like to invite you to move with us.
 • Holidays
  From January 3rd thru January 7th we are only available for matters that cannot wait. Read more about our accessibility during this period.

Important news from the practice

You have probably heard it recently through the media; the GPs are concerned. Concerned about the high workload and the shortage of employees.

We have noticed this too. We see more health concerns in our patients. We’ve also noticed that nowadays people no longer approach the GP for a single complaint or problem, but that several questions often arise during a consultation. This may be because you 'saved up' during Corona times, or because bring it up because you are already here anyway. Also, the questions are often more complex: care that used to be provided by the hospital is now placed with the general practitioner.

Previously we had 10 minutes per patient per consultation; We have already extended this to 15 minutes. This is experienced as very pleasant by both us and most of you. However, time is often still tight. Due to the increasing and more complex demand for care, we have fewer consultation options available per day. People are often very disappointed on the phone if there is only a place at the office a day later (or sometimes even 1 week later). Of course, this does not apply to emergencies. People would also like to wait until the practice owner (in this case doctor de Graaff-Buijs) has an opening.
 
Below we would like to mention a number of options that could help you;

What You Can Do: Prepare

 • Online information
  First take a look at www.thuisarts.nl or the app "should I go to the doctor?" https://www.moetiknaardedokter.nl/ ; these often already answer your questions! More and more information is available in English; otherwise consult Google Translate. 
 • Your question
  Always come to the consultation well prepared (also by telephone). In order to provide you with a better service, we would like to ask you to formulate your request for assistance as clearly as possible. What do you think the assistant, or the doctor can help you with?
 • https://www.thuisarts.nl/bezoek-aan-huisarts/ik-ga-naar-huisarts-wat-kan-ik-van-tevoren-doen-en-verwachten

Practical changes to avoid crowding

 • New phone system
  We have introduced a new telephone system where you do not have to wait as long in line yourself and where the assistant calls you back. This was necessary, because the number of calls on Monday mornings, for example, was sometimes over 150. This may take some getting used to but ensures better accessibility by distributing phone calls throughout the day. In addition, it will soon be possible to book a telephone appointment directly with one of our doctors for your short medical questions.
 • Cosmetic procedures
  Due to the increased crowding, unfortunately we cannot (at the moment) do 'smaller operations' that are considered as 'non-urgent care'. This often concerns cosmetic procedures, such as (steel) warts or fat bump removal. You can also contact the "Aesthetic Medical Center of Tergooi" (EMC) for this. Are you in doubt about a birthmark or another skin spot? We are available for these complaints. You can email a photo.
 • E-consultation
  Do you have a non-urgent medical question? Then you can always ask your question (possibly with a photo) via an E-consultation. You will usually receive an answer within one (working) day.

Our colleagues at Panacea

 • dr. Gangel
  In addition to doctor de Graaff-Buijs, doctor Gangel also works in our practice 2.5 days a week. She completed her general practitioner resident with us and has been working as a general practitioner for several years now. She is expected to stay with us for a longer period.
 • dr. Kok
  Doctor Kok also works with us; she has been a doctor for many years and is now training to become a general practitioner. She works 3 days a week.
 • Practice assistants
  We also employ expert support staff (POH; PraktijkOndersteuner Huisarts). They are experts in all your questions about diabetes, cardiovascular disease or lung complaints. But also in mental health we have 2 professional POHs associated with our practice.
 • Doctor de Graaff-Buijs
  Doctor de Graaff-Buijs will mainly provide the more complex 'chronic care' and palliative care. In addition to patient care, she is apart of the board of directors for the region, including the crisis team for Covid care. If you want to be helped more quickly, you can often visit doctor Gangel or doctor Kok earlier.

Arrange it quickly yourself: the patient environment

Patient environment

 

Results
Perhaps unnecessarily, but please call or contact us for your results yourself if not using the online option.

Lastly
Lastly, the following: We understand your concern about your health. However, in order to provide the best possible service to you and all other patients at our practice, and for the well-being of our employees, we ask that you be mild and understanding towards our staff!
 


New resolutions of ours are to be more active and move more.

When we’re busy, healthy habits are more difficult to maintain. While it has been shown that exercise and being outside is so good for our whole well-being!
 

Meer bewegen

 

To start the new year afresh, we would like to invite you to move with us:

 

OmmetjeGGD

 

Get inspired about moving

 

Team Sport Service

 

Holidays

Our office is closed from the 18th October 2010 till the 22nd October 2021 due to vacation of the GP.
Please keep this in mind when ordering your prescriptions or when planning your (regular) appointments.

Only in case of emergency you can reach us at: 035-6216767. You will be transferred to another GP office in Casa Cura.

Merry christmas

 

Alle goeds

On behalf of all employees at huisartsenpraktijk Panacea,

Marieke de Graaff-Buijs
G.P.