Nieuwsbrief juni 2020

Beste meneer, mevrouw
 
Wat een bijzondere maanden hebben we reeds achter de rug en wat een veranderingen zijn er allemaal op ons pad gekomen… 
 
Dit geldt zowel voor U, als uw familie en omgeving en ook voor ons. Niemand had een half jaar geleden kunnen voorspellen dat dit ons allen zo zou treffen. 
Wij hopen in ieder geval dat het U goed gaat en dat U een zomerse, zonnige en optimistische periode tegemoet gaat!
 
Wij gaan ons ook even opladen met een vrije periode om daarna er weer met volle energie voor U te kunnen zijn! 

De huisartsenpraktijk is daarom gesloten van maandag 6 juli t/m vrijdag 24 juli. 
Uiteraard zijn binnen Casa Cura (waarnemend) huisartsen aanwezig en zijn we beschikbaar voor spoed. In geval van nood zijn we bereikbaar op ons eigen praktijk nummer (035-6216767).
 
Daarnaast willen we nog een aantal zaken onder de aandacht brengen:
 • Voor herhalings recepten kunt U ten allen tijde deze aanvragen via de website! U hoeft hiervoor niet in te loggen. Ook kunt U het herhaalrecepten bandje inspreken (24/7 via ons telefoon nummer 035-6216767). Dit scheelt een telefoontje aan uw kant en voor onze assistente maakt U het ook gemakkelijker!
   
 • I.v.m. Corona zijn we genoodzaakt ons gezondheidscentrum aan te passen naar de geldende veiligheidsmaatregelen. Dat betekent:
  1. Wij kunnen op dit moment geen inloopspreekuur bieden. Alle afspraken dienen telefonisch te worden gemaakt.
  2. Wij proberen zoveel mogelijk al uw vragen telefonisch of per mail te beantwoorden. Eventueel een mail met begeleidende foto of video is ook mogelijk.
  3. Web agenda afspraken zijn om bovenstaande reden ook nu niet mogelijk. Alle vragen gaan eerst via de assistente.
  4. Bloed prikken kan nog steeds in Casa Cura; echter ook hiervoor dient U eerst een afspraak te maken. Houdt U rekening met iets langere wachttijden ivm beperkte plekken.
  5. Bij binnenkomst graag handen desinfecteren en melden aan de balie! Niet zonder melding in de wachtkamer gaan zitten.
  6. Hebt u hoestklachten of twijfelt U over Corona? Graag eerst bellen en niet het centrum binnenlopen zonder beschermingsmateriaal! Ook kunt u het landelijk nummer van de GGD raadplegen: 0800-1202
Tevens hebben we de afgelopen maanden gemerkt hoe belangrijk het is dat uw gegevens juist genoteerd staan in ons systeem en dat we er groot belang aan hechten dat (noodzakelijke) gegevens gedeeld kunnen worden met de huisartsenpost en de apotheek. Daarom willen we U nogmaals graag attenderen op de volgende website: www.volgjezorg.nl
 
Wij wensen U een mooie, rustige en bovenal gezonde zomerperiode toe!

Namens alle medewerkers van huisartsen praktijk Panacea,
 
Marieke de Graaff-Buijs
Huisarts

 


Dear sir, madam

What a special months we have already gone through and what changes have all come our way ...

This applies to you, your family and environment and also to us. Six months ago no one could have predicted that this would affect us all. We hope that you are doing well and that you are going to have a nice, sunny and optimistic period!

We will also recharge ourselves with a free period to be there again with full energy for you!
Therefore our office is closed from Monday July 6 to Friday July 24.
Off-course there are general practitioners at Casa Cura available for emergency care.
In case of emergency we can be reached at our own office number (035-6216767).

In addition, we would like to highlight a number of things:

You can request your prescriptions at any time via the website! You do not need an account for this. You can also record the "repeat prescription tape" (24/7 via our telephone number 035-6216767). This saves you a phone call and makes it easier for our assistant!

Due to the Corona-virus we are obliged to adapt our health center to the current safety measures. That means:
 1. We cannot offer walk-in consultation at this time. All appointments must be made by telephone.
 2. We prefer to answer all your questions by telephone or email as much as possible. An email with accompanying photo or video is also possible.
 3. Web-agenda appointments are not available as well for the reason above. Our assistent will take your question(s) at first and will discuss if an appointment is necessary. 
 4. Blood sample testing is still possible in Casa Cura; however, you must make an appointment for this. Please take into account slightly longer waiting time due to limited places.
 5. Please disinfect your hands upon arrival and report your presence at the counter! Do not sit in the waiting area without notification.
 6. Do you have a cough or are you unsure about (having) Corona disease? Please call first and do not enter the center without protective materials! You can also consult the national number of the GGD: 0800-1202
In recent months we have noticed how important it is that your data is correctly recorded in our system and that we attach great importance to the fact that (necessary) data can be shared with the “Huisartsen(spoed)post”  and the pharmacy. Please pay attention to the following website: www.volgjezorg.nl

We wish you a beautiful, calm, peaceful and above all healthy summer period!

On behalf of all employees of general practitioner practice Panacea,

Marieke de Graaff-Buijs
General practitioner	
www.panacea-huisartsen.nl